Afbeelding
Foto: Joop Verstraaten

In memoriam Prof. Doctor M.C van den Toorn (1929, overleden 23 nov. 2017)

Algemeen

Toen Maarten van den Toorn zich eind jaren negentig te Groesbeek vestigde en kort daarna lid van de Heemkunde Groesbeek werd, had ondergetekende geen idee welk een prominent persoon lid was geworden. Deze had zich wel laten ontvallen neerlandicus en docent Nederlands te zijn geweest, maar verder een en al bescheidenheid. Verheugend was de mededeling dat hij genegen was teksten over de Groesbeekse geschiedenis op spelling te controleren. En van dit aanbod werd onverwijld gebruik gemaakt. De eerste uitgave die met zijn medewerking tot is stand gekomen, verscheen begin 1999 en de tweede eind 1999. Sindsdien is het onafgebroken doorgegaan, in hoog tempo, tot twee weken geleden. Geduldig en nauwgezet heeft hij circa twintig manuscripten en honderden afzonderlijke teksten en artikeltjes nagelezen, om een spelfout met potlood te onderstrepen. Hij lette alleen op de spelling, niet op de stijl of zinsbouw; al zullen zijn tenen weleens krom getrokken zijn. Nooit pochte hij op zijn staat van dienst, die aan het licht gekomen was toen hij in mei 2000 benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem overhandigd wegens zijn verdienste voor de Nederlandse taal en als pleitbezorger van de Nederlandse taal in al zijn facetten, waarbij zijn werkterrein zich uitstrekte tot Duitsland en België. Als Nederlands taalwetenschapper werkzaam aan de universiteit van Munster, docent aan het Nieuwe Lyceum in Hilversum, medewerker Rijksuniversiteit Utrecht, hoogleraar Kath. Universiteit Nijmegen tot 1992. Daarna voorzitter van de spellingswerkgroep van de Nederlandse Taalunie en had als zodanig een belangrijk aandeel in spellingswijzigingen van 1996 en 2006. Wegens zijn inzet werd hij benoemd tot erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en - letteren in het Belgische Gent. Van den Toorn was mede -auteur van het lijvige tweedelige standaardwerk Algemene Nederlandse Spraakkunst Band 1 en 2, waarvan de eerste druk in 1984 verscheen en de 2e herziene editie in 1997. Verder was hij vijf jaar jurylid bij het Nationaal Dictee. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de Heemkundekring Groesbeek verguld was met zijn lidmaatschap. Meer dan duidelijk zal zijn dat die vereniging en vooral ondergetekende hem veel dank verschuldigd is voor zijn onbaatzuchtige taalkundige medewerking, verleend over een periode van achttien jaar. Zijn heengaan veroorzaakt een niet in te vullen leemte. Maarten van den Toorn zal erg gemist worden.

Mede namens de Heemkundekring Groesbeek

Gerrie G. Driessen (voorzitter)

Uitgelicht

Digitale krant